Slovník

Skratka English explanation Slovenský preklad
AMRAP As Many Reps (sometimes Rounds) as Possible Tak veľa opakovaní/kôl koľko dokážeš
Box CrossFit gyms are typically referred to as a ‘box’ because they are traditionally located in
industrial warehouses
CrossFit-ové telocvične sú typicky označované ako „box“, pretože sú tradične umiestnené v priemyselných
priestoroch
BP Bench Press Tlak na lavičke
BS Back Squat Zadný drep
BW Body Weight Telesná hmotnosť
C&J Clean & Jerk Premiestnenie s výrazom
C2 Concept2 Veslovací trenažér Concept2
C2B Chest to Bar Zhyb, kde sa musí hruď dostať na úroveň hrazdy
CFJ The CrossFit Journal CrossFit internetový magazín
CFT CrossFit Total Cvičenie, pri ktorom sa hľadá 1RM zo zadných drepov, tlak na ramená a mŕtvy ťah
CFWU CrossFit Warm-up CrossFit rozcvička
CLN Clean Premiestnenie
DHP Dead Hang Pull Výťah z visu
DL Deadlift Mŕtvy ťah
EMOM Every x Minute For x Minutes Každých x minút na x minút minútu (do x minút sa musí odcvičiť predpísané cvičenie a zvyšný čas do
x minúty je odpočinok)
Firebreather An elite-level CrossFit athlete Elitný CrossFit atlét
FS Front Squat Čelný/predný drep
GHD Glute Ham Developer Stroj na hyperextenzie, hamstringy, brušáky a pod.
GM Good Mornings Predkláňanie s kotúčom na hrudi
Heroes Several CrossFit benchmark workouts that are named after actual military, law enforcement and
firefighters that have died in the line of duty. These workouts are typically very difficult as a way of
honoring these heroes.
Predpísané CrossFit cvičenia, ktoré sú pomenované po skutočných vojakoch, policajtoch a hasičoch,
ktorý zomreli počas výkonu svojej služby. Tieto cvičenia sú typicky veľmi náročné a robia sa na
počesť niektorého z hrdinov